کنسرو نخود آبگوشتی مسما

ترکیبات
 

ترکیبات

نخودآبگوشتی، آب، نمک

ترکیبات

ارزش غذایی در ۱۳۰ گرم
انرژی ۱۱۳.۸ کیلو کالـری
قند ۸.۶ گرم
چربی ۰.۶ گرم
نمک ۰.۹ گرم
اسید چرب ترانس  ۰ گرم
وزن  ۴۰۰ گرم
ترانس ۰
Image
ترکیبات
کنسرو نخود آبگوشتی